Wednesday, February 15, 2006

DEAR ARCHITECT!!

สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ ที่มีพื้นที่สีเขียวมากๆ ที่อนุญาตให้พวกเรา เข้าไปเดินเล่น นั่ง พักผ่อน สูดอากาศสะอาดๆ เข้าปอด มีไม่มากนัก.. สวนรถไฟ เป็นหนึ่งในจำนวนสวนสาธารณะที่ว่านั้น

การก่อสร้างใดๆ ในพื้นที่สีเขียว กลางสนามหญ้า ที่โอบล้อมด้วยต้นไม้ นั้นไม่ใช่ GREEN ARCHITECTURE และยิ่งไม่ใช่วิถีทางของ SUSTAINABLE ARCHITECTURE

การรุกเข้าพื้นที่สีเขียว เป็นหนทางแห่งการทำลาย มากกว่า การให้ การสัมผัสธรรมชาติ โดยการมองออกมาจากในตึก ไม่เคยนำมาซึ่ง ความรู้จริง นานเท่าไร กว่าต้นไม้ต้นหนึ่งจะเติบโต เท่าที่เป็น นานเท่าไร กว่ากระรอก ผีเสื้อ แมลง ดอกไม้ จะพร้อมใจอยู่ใกล้คน
.....

จะมีความตื่นตาตื่นใจใด ยิ่งใหญ่ไปกว่า ความสวยสดงดงามที่กำเนิดขึ้นจากมือของธรรมชาติ
....

เก็บมือของคุณไว้ และถามหาหัวใจ..

GREEN AND SUSTAINABLE ARCHITECTURE เริ่มต้นที่ใจ..จากจิตวิญญาณ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home